ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම 2018.11.02 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් ජේ.එච්.එස්.පී.ජයමහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මේ රැස්වීම සඳහා කාර්වාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගී විය

 

News & Events

28
Aug2017

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පොදු කොට්ඨාස දින රැස්වීම - 2018 ඔක්තෝබර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පොදු කොට්ඨාස දින...

28
Aug2017

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම - 2018 නොවැම්බර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති...

Scroll To Top