පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අනුග්‍රෙයන් සහ ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් අධයාපන අවධානමක් සහිත දෙමාපිය / භාරකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018.11.01 දින ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

 

News & Events

28
Aug2017

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පොදු කොට්ඨාස දින රැස්වීම - 2018 ඔක්තෝබර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පොදු කොට්ඨාස දින...

28
Aug2017

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම - 2018 නොවැම්බර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති...

Scroll To Top