ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර් මස 15 වැනි දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් ජේ.එච්.එස්.පි.ජයමහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලීය රැස්වීම්ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීම සඳහා කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් සහභාගී විය.

 

News & Events

28
Aug2017

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පොදු කොට්ඨාස දින රැස්වීම - 2018 ඔක්තෝබර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පොදු කොට්ඨාස දින...

28
Aug2017

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම - 2018 නොවැම්බර්

ඕකෙවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ප්‍රගති...

Scroll To Top